Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat param Brahma, Tasmai shri Guravay Namah

MP3 track